2021 sophomore Novels

Middle Grade

   Winter   

   Spring   

   Summer   

   Fall   

Young Adult

   Winter   

   Spring   

   Summer   

   Fall   

Webmaster:

Sofiya Pasternack

sofiya@sofiyapasternack.com

© 2021 by Sofiya Pasternack